DISPEX
O nás
DISPEX je realizačná spoločnosť so štatútom vedecko výskumnej organizácie, ktorá prináša a implementuje inovatívne technologické riešenia.

Je dcérskou spoločnosťou patriacou do skupiny KOOR, pre ktorú vytvára odborné a technické zázemie.

Zabezpečuje výstavbu a prevádzku technológií na výrobu a distribúciu tepla a elektriny.

Riadi prevádzku informačných technológií, procesnej techniky a centrálneho dispečingu.


Veda a inovácie

OPVaI

Smart Energie

V rámci OPVaI spoločnosť DISPEX, s.r.o. s partnerom Technickou univerzitou v Košiciach zriadia Priemyselné výskumno-vývojové centrum SMART ENERGIA s cieľom realizovať výskum v oblasti energetických systémov výroby a dodávky tepla na báze kombinovaných klasických a obnoviteľných zdrojov energie a využitia moderných informačných technológií tak, aby sa dosiahol synergický efekt vo zvýšení efektívnosti ich prevádzky s pozitívnym dopadom na hospodárnosť využitia primárnych zdrojov energie a tým aj znižovanie emisií skleníkových plynov zo spaľovania fosílnych palív. Výskum bude realizovaný v laboratóriách partnera projektu na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove (nosným laboratóriom bude existujúce Laboratórium obnoviteľných zdrojov energií) a na existujúcej a dobudovanej výskumnej infraštruktúre žiadateľa DISPEX, s.r.o. Projekt realizácie výskumu nových technologických riešení kombinovaných klasických a obnoviteľných zdrojov energie do systémov výroby a dodávky tepla s podporou nových technológií pre prenos, spracovanie a vyhodnocovania dát z týchto systémov je v súlade s týmito výskumnými špecializáciami RIS3 SK:
  -   udržateľná energetika a energie
  -   informačno-komunikačné technológie

Naše služby

Výstavba technologických celkov na výrobu a distribúciu tepla

  • plánovanie výstavby
  • koordinácia a inžiniering
  • zabezpečenie výstavby
  • zabezpečenie prevádzky
  • logistika údržby, servisu a oprav

Výskum a vývoj v oblasti výroby tepla

  • vývoj softvérových aplikácií pre riadenie technologických procesov
  • integrácia zariadení využívajúcich OZE do klasických technológií na výrobu tepla
  • zvyšovanie účinnosti výroby tepla prostredníctvom nových efektívnych zariadení
  • výskum a vývoj nových spôsobov získavania a výroby tepla a elektriny
  • IoT technológie

Kontakt
DISPEX, s.r.o.
Mlynské Nivy 56
Bratislava 821 05
IČO: 36 292 745
DIČ: 2022176310
IČ DPH: SK2022176310
  +421 908 880 005
  Servis: +421 915 678 922
  dispex@dispex.sk
  Faktúry: faktury@dispex.sk